VKM – Planifikimi i Territorit / Kontrolli / Inspektimi

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 321, DATË 28.5.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE, NË UJËRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT DHE GJATË USHTRIMIT TË SPORTEVE UJORE”, TË NDRYSHUAR

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 408, DATË 13.5.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT”

PËR UNIFIKIMIN E PROCEDURAVE TË KONTROLLIT TË TERRITORIT NGA INSPEKTORATI KOMBËTAR I MBROJTJES SË TERRITORIT DHE AI I NJËSISË VENDORE

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË PROCEDURAVE DHE TË FORMULARIT TË LEJES SË LEGALIZIMIT

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI, TEMA – KUFIJTË E NJËSIVE ADMINISTRATIVE”

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË BASHKËRENDIMIT TË PUNËS, NDËRMJET ALUIZNI-t DHE ZQRPP-së, DHE TË PROCEDURAVE APO KUFIZIMEVE QË ZBATOHEN PËR EFEKT TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË LEGALIZUARA

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “STANDARDET SHTETËRORE PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE TË INFORMACIONIT GJEOHAPËSINOR NË SHQIPËRI. TEMA: EMËRTIMET GJEOGRAFIKE”

PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE TË PROJEKTIMIT TË SHKOLLAVE

PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.321, DATË 28.5.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SIGURINË NË DET, PLAZHE, NË UJËRAT E BRENDSHME NË THELLËSI TË TERRITORIT DHE GJATË USHTRIMIT TË SPORTEVE UJORE”, TË NDRYSHUAR

PËR SHPALLJEN E QENDRËS HISTORIKE TË QYTETIT TË HIMARËS DHE MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ADMINISTRIMIN E SAJ E TË ZONËS SË MBROJTUR PËRRETH

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË VLERËS SË TOKËS NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 408, DATË 13.5.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR

PËR KALIMIN E TË DHËNAVE MBI SHTRIRJEN E RRJETIT TË INFRASTRUKTURËS INXHINIERIKE TE BASHKITË

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT