VKM – Fondi për Zhvillimin e Rajoneve

PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT PËR PROGRAMIN “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2015

PËR SHPALLJEN E THIRRJES SË PESTË PËR APLIKIME PËR PROGRAMIN E INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE (SHTYLLA I), PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE

PËR SHPËRNDARJEN E FONDIT PËR PROGRAMIN “SHQIPËRIA DIXHITALE” DHE SHPALLJEN E THIRRJES PËR NDARJEN E FONDIT PËR PROGRAMIN “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA II, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2015

PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR DISA PROJEKTE TË PROGRAMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2015

PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTET E PROGRAMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, ME AVANCIM PUNIMESH, NGA FONDI PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2015

PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT OPERACIONAL PËR FONDIN E ZHVILLIMIT TË RAJONEVE 2017-2018

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1, DATË 4.2.2016, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, DHE PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTE TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, THIRRJA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III, SI DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 13, DATË 25.2.2015, DHE VENDIMIN NR. 21, DATË 16.3.2015, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE

PËR SHPALLJEN E THIRRJES I, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI 1 “SHQIPËRIA DIXHITALE”, PROGRAMI “SHQIPËRIA DIXHITALE”, SHTYLLA III, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT TË ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, SI DHE PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 19, DATË 16.3.2015 DHE VENDIMIN NR. 28, DATË 29.5.2015, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE

PËR SHPALLJEN E THIRRJES I, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI I ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “REHABILITIMI MJEDISOR, GJELBËRIM DHE PYLLËZIM”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I

PËR SHPALLJEN E THIRRJES I, PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI “REHABILITIMI MJEDISOR, GJELBËRIM DHE PYLLËZIM”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “UJËSJELLËSKANALIZIME”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT PËR VITIN 2016, PËR DISA PROJEKTE NË VAZHDIM, TË GRANTIT “ARTI DHE KULTURA”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I

PËR SHPALLJEN E THIRRJES PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE, NGA GRANTI “SHËNDETËSIA”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PJESË E FONDIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT TË MBETUR, PËR DISA PROJEKTE TË MIRATUARA NË VITIN 2012, 2013, DHE ME CIKËL FINANCIMI 2014–2015, TË GRANTIT TË ARSIMIT, PROGRAMI I ZHVILLIMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 25, DATË 18.4.2016, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT TË MBETUR, PËR DISA PROJEKTE ME CIKËL 2014–2015, TË GRANTIT “INFRASTRUKTURA VENDORE DHE RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016

PËR MIRATIMIN E FINANCIMIT TË MBETUR, PËR DISA PROJEKTE TË MIRATUARA NË VITIN 2012, 2013, DHE ME CIKËL FINANCIMI 2014–2015, TË GRANTIT “UJËSJELLËS-KANALIZIME”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT VENDOR DHE RAJONAL, SHTYLLA I, PËR VITIN 2016