Dokumenta

Plani i Veprimit 2022

Shembull i permbledhjes per PV

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Raport i rishikimit Afat-mesëm i strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizmin dhe Qeverisjen Vendore (2015-2020)

Të dhënat gjeohapësinore të përditsuara për temën “Kufijtë e Njësive Administrativë” sipas standarteve të përcaktuara me Vendimin nr.1078, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për Miratimin e Dokumentit “Standartet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, Tema – Kufijtë e Njësive Administrativë”.

https://amvv.qeverisjavendore.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/rendi_1_kufi_shteteror.zip

https://amvv.qeverisjavendore.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Rendi_2_kufiri_qark.zip

https://amvv.qeverisjavendore.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Rendi3_kufiri_bashki.zip

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Matrica e Kompetencave e Vetëqeverisjes Vendore

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Thirrja publike per perfaqesuesin e OSHC-ve ne Komision Vleresimit

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

EU FA available LRAs Candidate Countries

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

VENDIM Nr. 11, datë 12.1.2018

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Udhëzues praktik për bashkitë periudha tranzitore

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Strategjia ndersektoriale per decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-2020