Struktura

Struktura Organizative

Drejtori i Përgjithshëm

• Sektori i Koordinimit me Qeverisjen Vendore i përbër nga Përgjegjësi i Sektorit dhe 8 Inspektorë.

• Sektori i Analizës dhe Mbështetjes Institucionale i përbër nga Përgjegjësi i Sektorit (Ekonomiste),
Specialisti i IT, Specialisti i Shërbimeve dhe Specialist Protokolli